AGV仓储移动机器人


   设备功能   


   ⚪ 通过磁条、二维码、激光、GPS、视觉等自动引导装置,能够沿规定的导引路径行驶
   ⚪ 具有安全保护以及各种移载功能的运输车   设备类型   


   ⚪ 潜伏式

   ⚪ 移载式

   ⚪ 叉车式

   ⚪ 重载式   设备特点      ⚪ 自主定位导航

   ⚪ 柔性运动控制

   ⚪ 智能电源管理

   ⚪ 多重安全防护

   ⚪ 人机交互友好

   ⚪ 大型货物搬运